როგორ ახერხებენ რესტორნები რეკომენდაციების დაცვას და როგორ იცვლება სარესტორნო ბიზნესი

და­ხუ­რულ­მა კვე­ბის ობი­ექ­ტებ­მა გახ­სნის ნებარ­თვა 8 ივ­ნი­სი­დან მი­ი­ღეს. თუმ­ცა მათ, ვი­საც საქ­მი­ა­ნო­ბის გაგ­რძე­ლე­ბა სურს, რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის საკ­მა­ოდ დიდი ნუს­ხა უნდა და­აკ­მა­ყო­ფი­ლონ. კვე­ბის ობი­ექ­ტებ­ში იც­ვლე­ბა ძა­ლი­ან ბევ­რი რამ, მათ შო­რის, დის­ტან­ცია მა­გი ­დებ­სა და სკა­მებს შო­რის, ერთ მა­გი­დას­თან ადა­მი­ა­ნე­ბის დაჯ­დო­მის დაშ­ვე­ბუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბა, სა­რეს­ტორ­ნო ინ­ვენ­ტა­რის მოხ­მა­რე­ბის წე­სე­ბი… კვე­ბის ობი­ექ­ტე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი აღ­ნიშ­ნა­ვენ, რომ რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის სრუ­ლად დაც­ვა მარ­ტი­ვი ნამ­დვი­ლად არ …

როგორ ახერხებენ რესტორნები რეკომენდაციების დაცვას და როგორ იცვლება სარესტორნო ბიზნესი Read More »