გემსახურებით სიყვარულით

გემსახურებით სიყვარულით

Day: September 4, 2020

რას ნიშნავს კრაფტ ლუდი და ვინ აწარმოებს საქართველოში უნიკალური რეცეპტურის ლუდებს?

ყვე­ლამ იცის, რომ ერთი ჭიქა ღვი­ნო სა­სარ­გებ­ლოა, თუმ­ცა თა­ნა­მედ­რო­ვე კვლე­ვე­ბი ადას­ტუ­რებს, რომ არა­ნაკ­ლებ სა­სარ­გებ­ლოა ერთი ჭიქა ლუ­დიც. ეს ყვე­ლა­ფე­რი კი ნა­ტუ­რა­ლურ, და­ნა­მა­ტე­ბის გა­რე­შე გა­კე­თე­ბულ პრო­დუქ­ცი­ას ეხე­ბა. თუმ­ცა რო­მე­ლია ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ლუდი? ინ­დუსტრი­უ­ლი ლუ­დე­ბი პას­ტე­რი­ზა­ცი­ით მზად­დე­ბა და მათ სარ­გებ­ლი­ა­ნო­ბა­ზე გა­დაჭ­რით სა­უ­ბა­რი შე­უძ­ლე­ბე­ლია. მე­ო­რე მხრივ, არ­სე­ბობს კრაფტ ლუდი, რო­მე­ლიც ზედ­მე­ტი და­ნა­მა­ტე­ბი­სა და პრო­ცე­დუ­რე­ბის გა­რე­შე მზად­დე­ბა და 100%-ით სუფ­თა …

რას ნიშნავს კრაფტ ლუდი და ვინ აწარმოებს საქართველოში უნიკალური რეცეპტურის ლუდებს? Read More »

როგორ ახერხებენ რესტორნები რეკომენდაციების დაცვას და როგორ იცვლება სარესტორნო ბიზნესი

და­ხუ­რულ­მა კვე­ბის ობი­ექ­ტებ­მა გახ­სნის ნებარ­თვა 8 ივ­ნი­სი­დან მი­ი­ღეს. თუმ­ცა მათ, ვი­საც საქ­მი­ა­ნო­ბის გაგ­რძე­ლე­ბა სურს, რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის საკ­მა­ოდ დიდი ნუს­ხა უნდა და­აკ­მა­ყო­ფი­ლონ. კვე­ბის ობი­ექ­ტებ­ში იც­ვლე­ბა ძა­ლი­ან ბევ­რი რამ, მათ შო­რის, დის­ტან­ცია მა­გი ­დებ­სა და სკა­მებს შო­რის, ერთ მა­გი­დას­თან ადა­მი­ა­ნე­ბის დაჯ­დო­მის დაშ­ვე­ბუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბა, სა­რეს­ტორ­ნო ინ­ვენ­ტა­რის მოხ­მა­რე­ბის წე­სე­ბი… კვე­ბის ობი­ექ­ტე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი აღ­ნიშ­ნა­ვენ, რომ რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის სრუ­ლად დაც­ვა მარ­ტი­ვი ნამ­დვი­ლად არ …

როგორ ახერხებენ რესტორნები რეკომენდაციების დაცვას და როგორ იცვლება სარესტორნო ბიზნესი Read More »